Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, dla których dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i wykorzystywania plików Cookies więcej informacji

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://allmarketing.pl/ oraz https://uniamarketing.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z UNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kamienna 10 31-403 Kraków (zwanej dalej „Przedsiębiorcą” lub „UNIA”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, prawa jednostki dotyczące jej danych osobowych, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

1. „Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
2. „Przedsiębiorca” lub „UNIA” lub „my” – należy przez to rozumieć agencję marketingowa i multimedialną UNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kamienna 10 31-403 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110819, NIP: 676 218 98 78, REGON: 008367088, Kapitał Zakładowy Spółki 350 000,00 zł;
3. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://allmarketing.pl/ oraz https://uniamarketing.pl;
4. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://allmarketing.pl/ ;
5. „Usługa przesłania informacji drogą elektroniczną”/ – należy przez to rozumieć wysłanie e-mailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje na temat działalności Przedsiębiorcy, w odpowiedzi na kontakt elektroniczny w zakładce Kontakt;
6. „Usługi” – należy przez to rozumieć usługi oferowane przez UNIA, w szczególności tworzenie stron internetowych oraz sklepów internetowych, serwisów informacyjno – społecznościowych, public relations, zarządzanie serwerami, usługi hostingu, tworzenie identyfikacji wizualnej firmy, tworzeni filmów oraz spotów reklamowych, spotów radiowych oraz animacji 2D i 3D, obsługa i realizacja konferencji, eventów;
7. „Sprzęt Użytkownika” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet, lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorca.
2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Przedsiębiorcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwa wprowadzone poprzez Stronę wysyłając wiadomość e-mail na adresy e-mail podane w zakładce „Kontakt”; prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych, gdzie znaleźć informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.
3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.
5. Strona może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

§2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.

1. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: [Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera].
2. Przedsiębiorca świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Użytkownika, pomimo zachowania przez Przedsiębiorstwo wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.

§3. Pliki cookies
1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

§4. Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
2. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko,

Dane Kontaktowe, obejmujące adres mailowy,

Dane Techniczne, obejmujące [adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony].

3. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest UNIA.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
5. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (Dane Techniczne) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Strona.
6. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanych do UNIA mogą być wykorzystane w celu dostarczenia przez Przedsiębiorcę Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną dla Użytkownika. Użytkownik może skorzystać z Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną po podaniu następujących danych osobowych w ramach kontaktowej wiadomości e-mail: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
7. Na Stronie nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorstwo nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
8. W momencie, w którym korzystają Państwo z naszej Strony, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz [dzienniki logowania] i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na naszej Stronie.

§5. Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Podanie danych osobowych, o których mowa w paragrafie 4 (z wyłączenie numeru telefonu) jest niezbędne do realizacji Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną.

Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych

Cel/czynność przetwarzania           Typ danych osobowych           Podstawa przetwarzania

Realizacja Usługi przesłania            Dane Tożsamości
informacji drogą elektroniczną                                                                     Zawarcie i wykonanie umowy;
lub Usług                                                     Dane Kontaktowe


                                                                                                                                         Uzasadniony interes
                                                                                                                                         Administratora (prowadzenie
Zarządzanie oraz zapewnienie                                                                   działalności, zarządzanie
bezpieczeństwa UNIA oraz jego            Dane Tożsamości            procesami informatycznymi,
oraz jego Stronie internetowej                                                                   zapewnienie bezpieczeństwa
(diagnostyka i utrzymanie                        Dane Kontaktowe            sieci, zapobieganie
systemu, analiza danych,                                                                               oszustwom)
testowanie, raportowanie oraz
hosting)                                                                                                                      Ciążący na nas obowiązek
                                                                                                                                        prawny

Będą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

§6. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

1. W celach wskazanych w paragrafie 5 możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim: [lista osób trzecich np. firmom marketingowym, księgowym, informatycznym, drukarniom, zapewniającym usługi takie jak np. hosting, cloudcomputing, instytucjom finansowym, doradcom zapewniającym usługi prawne, konsultingowe, ubezpieczeniowe, księgowe itd.], a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej [oraz osobom trzecim, w przypadku zamierzonej transakcji sprzedaży, transferu lub połączenia z częścią naszej firmy lub aktywów. Alternatywnie, możemy planować nabycie innego podmiotu lub połączenie z nim. Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana w strukturze organizacyjno-prawnej, nowi nabywcy będą mogli przetwarzać Państwa dane osobowy w ten sam sposób jaki został przedstawiony w niniejszej Polityce prywatności.]
2. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
3. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

§7. Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzanie przez UNIA danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Przedsiębiorstwa oraz są oni zobowiązani do poufności.
2. Przedsiębiorstwo przyjęło odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§8. Czas przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
2. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.
3. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

§9. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Przedsiębiorcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Przedsiębiorcę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: rodo@uniamarketing.pl .
2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.
3. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, korzystając z zakładki umożliwiającej wycofanie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Przedsiębiorcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
5. UNIA bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Przedsiębiorca może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Przedsiębiorca może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
8. Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§10. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

1. Przedsiębiorca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
2. Przedsiębiorca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: rodo@uniamarketing.pl.
3. Przedsiębiorca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

§11. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie.
2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności. 4. Dane kontaktowe UNIA wskazane są w zakładce „Kontakt”.
5. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Państwa niejasny uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres e-mailowy rodo@uniamarketing.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.

Zamknij